Ułatwienia dostępu

Informacje ogólne

Filharmonia Sudecka im. J. Wiłkomirskiego, ul. J. Słowackiego 4,  58-300 w Wałbrzychu, prowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zarejestrowana jest w Rejestrze Instytucji Kultury pod nr RIK 13/1999, REGON:  000786756, NIP: 8860003976 reprezentowana przez Agnieszkę Franków-Żelazny – Dyrektor.

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A.

60 1090 2271 0000 0001 2296 5516

Sekretariat: tel. +48 (74) 842 32 87 fax. +48 (74) 842 32 89

E-mail: sekretariat@filharmoniasudecka.pl 

Adres strony www.: www.filharmoniasudecka.pl 

Adres/lokalizacja: Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu, ul. Słowackiego 4, 58 – 300 Wałbrzych

e-mail: info@filharmoniasudecka.pl

tel. +48 (74) 842 32 87 fax. +48 (74) 842 32 89
NIP: 886 – 000 – 39 – 76 REGON: 000786756 RIK: 13/1999
Santander Bank Polska S.A. konto: 60 1090 2271 0000 0001 2296 5516

Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu podlega Samorządowi Województwa Dolnośląskiego, który jest jej organizatorem. Nadzór nad instytucją kultury sprawuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury (RIK) prowadzonego przez organizatora, pod numerem 13/1999 .

Działa na podstawie wymienionych poniżej aktów prawa:

 • ustawy z dnia 25 października 1991 roku (Dz._U._1991_Nr_114_poz._493 z późn. zm.) o organizowaniu i prowadzeniu działalnosci kulturalnej, w rozumieniu art. 11 ust.2  tej ustawy Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu jest instytucją artystyczną,
 • ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1590 z późn. zm.),
 • statutu instytucji nadanego uchwałą nr XXIII/558/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 października 2020 roku, w sprawie nadania Statutu Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu.

Na podstawie obowiązującego Statutu Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu – instytucji kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego – do jej podstawowego zakresu działalności należy współtworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez organizowanie:

1) koncertów symfonicznych, kameralnych i recitali,

2) konkursów i festiwali,

3) koncertów i audycji szkolnych,

4) dokonywanie nagrań radiowych, telewizyjnych, płytowych i audiowizualnych,

5) reprezentowanie kultury polskiej w kraju i za granicą.

Instytucja kultury prowadzi również działalność edukacyjną, współpracując w szczególności ze szkołami i społecznym ruchem kulturalnym.

Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu może prowadzić działalność impresaryjną, zgodną z profilem artystycznym, a także udostępniać scenę do prezentacji teatralnych i estradowych innych instytucji kultury i zespołów, w celu poszerzenia oferty repertuarowej.

Poniżej przedstawiono plik ze schematem organizacyjnym Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, stanowiącym załącznik do regulaminu organizacyjnego instytucji.
Schemat organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin Organizacyjny Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu, zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację wewnętrzną oraz zasady zarządzania instytucją.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
– organizatorze – należy przez to rozumieć Samorząd Województwa Dolnośląskiego,
– Filharmonii – należy przez to rozumieć Filharmonię Sudecką w Wałbrzychu,
– statucie – należy przez to rozumieć Statut Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu nadany uchwałą nr XXIII/558/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 października 2020 r. w sprawie nazwy Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu i nadania jej statutu,
– ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194).

ROZDZIAŁ II
Zasady kierowania Filharmonią i kompetencje kierownictwa

§ 2

1. Zasady kierowania Filharmonią i kompetencje kierownictwa określa statut oraz ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Dyrektor, Zastępca Dyrektora uczestniczą w kierowaniu pracą Filharmonii według podziału kompetencji – merytorycznie kierują pracą podległych im pionów.

ROZDZIAŁ III
Struktura organizacyjna Filharmonii

§ 3

1 . W skład systemu organizacyjnego Filharmonii wchodzą:

 1. Dyrektor – D
 2. Dyrygent – DD
 3. Orkiestra Symfoniczna – DOS
 4. Dział Programowo-Koncertowy – DPK
 5. Dział Marketingu i Promocji – DMP
 6. Samodzielne stanowisko – Specjalista ds. BHP – SBHP
 7. Samodzielne stanowisko – Specjalista ds. p.poż – SPP
 8. Główny Księgowy – GK
 9. Dział Finansowo-Księgowy – DFK
 10. Dział Kadr – DK
 11. Dział Techniczno-Gospodarczy – DTG
 12. Inspektor Orkiestry – IOS
 13. Bibliotekarz

2 . Do stanowisk zarządzających w Filharmonii należą:

 1. Dyrektor
 2. Zastępca Dyrektora.

3 . Do stanowisk kierowniczych Filharmonii należą:

 1. Główny Księgowy,
 2. Kierownik Działu Finansowo-Księgowego (zastępca głownego księgowego),
 3. Kierownik Działu Programowo-Koncertowego,
 4. Kierownik Działu Marketingu i Promocji,
 5. Kierownik Działu Kadr,
 6. Kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego,
 7. Inspektor Orkiestry – Kierownik Orkiestry

4 . Szczegółowy schemat organizacyjny Filharmonii stanowi załacznik do niniejszego regulaminu.

UWAGA: pełny tekst regulaminu organizacyjnego do pobrania
w formie załącznika regulamin_organizacyjny_kwiecień_2021

Zarządzenie wprowadzające regulamin i Regulamin określający zasady udzielania zamówień publicznych w Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu.

Pobierz Regulamin_zamówien_publicznych_-2022.pdf

Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Filharmonii Sudeckiej – Zarzdzenie_nr_11_2014

Regulamin określający zasady udzielania zamówień publicznych w Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu – Załącznik_do_Zarzdzenia_11_2014

Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2014

Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-30

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności i wyłączeń wymienionych poniżej. Test przeprowadzono przez European Intern Inclusion Initiative, który wykazał, że strona spełnia wymagania w 89,99%.

Serwis posiada nawigację umożliwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące.

– Powiększenie tekstu i zwiekszenie interlinii w tekście
– Strona czarno-biała
– Wysoki kontrast
– Odwrotne kolory
– Jasne tło
– Czytelne czcionki

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą wyznaczoną przez dyrektora Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu – osobą wyznaczoną jest Piotr Jonek. Kontaktować można się za pomocą poczty elektronicznej: p_jonek@filharmonia-sudecka.pl oraz dzwoniąc na numer telefonu 601-746-631. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą informację na stronie internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, a także określi kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

MAJĄTEK  FILHARMONII  SUDECKIEJ  W  WAŁBRZYCHU
STAN  NA  31.12.2018 ROKU

Filharmonia Sudecka posiada grunty na kwotę 132.281,- zł, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego, stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Wałbrzychu, przy ul. Romana Dmowskiego 1, oznaczonego w operacie ewidencji gruntów obrębu nr 27 Śródmieście na AM-5, jako działka numer 243 o powierzchni 0,1253 ha w części 6233/10000 (Akt notarialny REP A 4324/2017 z 18.09.2017) na kwotę 75.811,- zł.

Wartość budynków Filharmonii Sudeckiej wynosi 11.354.858,65 – zł (wartość księgowa netto).

Pozostały majątek Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, na łączną wartość 4.701.012,03 – zł stanowią:

 • urządzenia techniczne i maszyny o łącznej wartości księgowej netto 1.560.523,41 – zł,
 • środki transportu o łącznej wartości księgowej netto 0,00 – zł,
 • pozostałe środki trwałe /urządzenia biurowe, meble, instrumenty/ o łącznej wartości księgowej netto 2.827.083,42 – zł,
 • wartości niematerialne i prawne o łącznej wartości księgowej netto 313.405,20 – zł

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu, opracowuje sprawozdania merytoryczne ze swojej działalności w układzie roku kalendarzowego (nie sezonu artystycznego), głównie z uwagi na prowadzoną równolegle sprawozdawczość finansową (budżetową).

Poza przytoczonym w BIP opisem działań zrealizowanych w poszczególnych latach kalendarzowych, Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu dysponuje również szczegółowymi danymi dotyczącymi:

 • harmonogramów koncertów symfonicznych i kameralnych, z wyszczególnieniem repertuaru i wykonawców,
 • zestawień audycji szkolnych i przedszkolnych, z wyszczególnieniem tematyki, miejsc realizacji oraz ilości odbiorców.

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu prowadzi działalność statutową związaną ze współtworzeniem i upowszechnianiem kultury muzycznej. Zadanie to jest realizowane przede wszystkim poprzez organizowanie na terenie instytucji oraz poza nią:

 1. koncertów symfonicznych, kameralnych i recitali,
 2. konkursów i festiwali,
 3. koncertów, audycji oraz otwartych prób symfonicznych dla szkół,
 4. audycji i koncertów dla przedszkoli,
 5. dokonywanie nagrań radiowych, telewizyjnych, płytowych i audiowizualnych,
 6. reprezentowanie kultury polskiej w kraju i za granicą.

Kolejny Nowy Rok powitaliśmy razem z melomanami wiązanką przepięknych, znanych i lubianych melodii operowych i operetkowych, które doskonale wprowadziły nas w nastrój karnawałowych zabaw. Nie zabrakło także rytmów najbardziej popularnych tańców – czardasza i walca, przy których przypominają się wspaniałe bale karnawałowe.

W kolejnym koncercie styczniowym obok klasycznych form koncertu i uwertury koncertowej zabrzmiała suita z muzyki do dramatu M. Lermontowa “Maskarada”, którą skomponował A. Chaczaturian. Tym samym pozostaliśmy nieco w karnawałowych rytmach, gdyż najbardziej znany fragment tego dzieła to walc.

Koncert Życzeń Melomanów to jedyny koncert w roku, do którego program wybierają sami słuchacze, i który zawsze cieszy się wielkizainteresowaniem. Tym razem postanowiliśmy zawęzić nieco możliwość wyboru i zaproponowaliśmy motyw przewodni, którym była “Przyroda w muzyce”. Słuchacze wybrali bardzo interesujące utwory mieszczące się w tym temacie poszerzone nawet o motywy ze świata nadprzyrodzonego.

W lutym, po dłuższym czasie powróciliśmy do cyklu koncertów “Wałbrzyscy Soliści”. Z okazji przypadającej na koniec stycznia rocznicy urodzin największego kompozytora wszech czasów – W. A. Mozarta, soliści Filharmonii Sudeckiej wykonali dwa koncertowe dzieła tego twórcy, nieczęsto goszczące na estradach koncertowych.

14 lutego to przyjęte w Polsce popularne “Walentynki” – z tej okazji zaprosiliśmy do udziału w koncercie poświęconym miłości znaną polską piosenkarkę Ewę Urygę – należącą do elity polskich wokalistek – śpiewającą jazz, soul, gospel oraz Briana Fentressa – nazywanego ambasadorem muzyki gospel w Polsce.

“When I fall in Love”  – tak zatytułowany był koncert, podczas którego w znakomitych standardach z klasyki muzyki rozrywkowej zabrzmiały fantastyczne głosy damsko-męskie. Niezwykły sposób nawiązania kontaktu z publicznością przez Ewę Urygę spowodował,  że słuchacze długo dopominali się bisów.

Ostatni lutowy koncert zawierał obok słynnych dzieł klasycznych, dwa mniej znane utwory : Koncert na dwa flety i orkiestrę  kompozytora epoki klasycyzmu –  D. Cimarosy  i współczesny koncert na flety  J. Bieleckiego. To zderzenie współczesności z klasyką dało słuchaczom możliwość ocenienia walorów tego najstarszego instrumentu dętego w wykonaniu wspaniałych solistów – Agaty i Łukasza Długoszów.

W marcu znów przyszedł czas na kolejny, cykliczny koncert – tym razem z okazji Dnia Kobiet. Co prawda w historii muzyki niewiele było kompozytorek, ale kobiety zawsze były natchnieniem wielkich twórców i to o nich i dla nich powstało mnóstwo wspaniałych dzieł. Nieco starsi melomani pamiętają słynne hasło z poprzedniej epoki “Kwiatek dla Ewy”, które zawsze pojawiało się z Dniu Kobiet. Było to delikatne przypomnienie, żeby obdarować kwiatkiem wszystkie panie. Filharmonia Sudecka podarowała wszystkim “Ewom” muzyczny bukiet złożony z popularnych arii i duetów przystrojonych znanymi motywami z “Carmen” G. Bizeta.

Gitara coraz częściej prezentuje się jako  instrument solowy na koncertach muzyki popularnej, rozrywkowej i poważnej. Dzięki temu  zdobywa sobie coraz liczniejsze grono miłośników. Program, jaki zaproponowaliśmy słuchaczom łączył w sobie klasykę ze współczesnością. Szczególnie ciekawie zabrzmiały Koncerty  A. Vivaldiego, które  w oryginale zostały napisane na inne instrumenty strunowe – mandolinę i lutnię, a które współcześnie wykonywane są na gitarze.

Ponadto orkiestra smyczkowa wykonała po raz pierwszy utwór młodej, wrocławskiej kompozytorki – Marleny Mruz. Utwór bardzo udany i dobrze się stało, że mogliśmy go zaprezentować wałbrzyskiej publiczności. Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mogli wykonać nowe kompozycje pani Mruz i wróżymy jej karierę artystyczną.

W związku z zakupem nowego fortepianu koncertowego marki Steinway w sezonie 2013/2014 zaplanowane zostały recitale fortepianowe i koncerty kameralne w wykonaniu młodych, polskich solistów.

Program recitalu fortepianowego, który odbył się 28 marca zawierał  utwory, które wpisały się na stałe do repertuaru większości koncertujących pianistów. Mieliśmy okazję wysłuchać ich w interpretacji wybitnego, młodego pianisty – Piotra Szychowskiego, który reprezentował Polskę na XV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina  w Warszawie oraz w Leeds International Piano Competition. Jest też laureatem wielu prestiżowych nagród na konkursach krajowych i międzynarodowych, a jego gra bardzo podobała się zebranej publiczności.

23 marca orkiestra Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu została zaproszona do Centrum Kultury “Muza” w Lubinie na koncert muzyki popularnej z udziałem Zbigniewa Wodeckiego. Publiczność niezwykle sympatycznie przyjęła muzyków, a przebojowe piosenki Z. Wodeckiego spotkały się z wielkim entuzjazmem.

Ostatni marcowy koncert odbył się wyjątkowo w sobotę, a główną bohaterką tego wieczoru była bardzo znana i lubiana polska piosenkarka – Alicja Majewska, której towarzyszył przy fortepianie Włodzimierz Korcz. Podczas  koncertu Alicja Majewska zaprezentowała szereg swoich największych przebojów, a każdy z nich był entuzjastycznie przyjmowany przez słuchaczy. Koncert nosił tytuł „Piosenki, z których się żyje” – tak jak nowy, dwupłytowy album artystki, na którym znalazło się 40 dobrze znanych i lubianych piosenek, z których większość skomponował Włodzimierz Korcz.

Drugi kwartał 2014r. rozpoczął się niezwykle zróżnicowanym repertuarem. Cztery koncerty kwietniowe objęły prawie wszystkie gatunki muzyczne – od form symfonicznych, poprzez słowno – muzyczne i kameralne aż do rozrywkowych. Powitaliśmy wiosnę romantycznym repertuarem w wykonaniu orkiestry i wybitnego polskiego pianisty młodego pokolenia – Huberta Salwarowskiego, który zagrał III Koncert fortepianowy c – moll L. van Beethovena. Dzieło co prawda tkwiące w dobie klasycyzmu, ale uznane już za zwiastun następnej epoki. Przy okazji Świąt Wielkanocnych Filharmonia zaproponowała słuchaczom dwa dzieła J. Haydna – Oratorium “Siedem słów Chrystusa na krzyżu”, które oprócz tekstu mówionego przez aktora wzbogacone było pokazem obrazów ilustrujących ten tekst. Drugim utworem tego wieczoru była Symfonia “La Passione”, która wspaniale wpisała się w ogólny charakter tego koncertu.

W kwietniu  z cyklu koncertów “Wałbrzyscy Soliści”, tym razem  w repertuarze recitalowym  zaprezentowała się publiczności flecistka – Ildiko Juhasz – na co dzień prowadząca grupę fletów w orkiestrze Filharmonii Sudeckiej. Ostatni kwietniowy program skierowany był do tych słuchaczy, którzy nie preferują muzyki klasycznej, albo oprócz takiej muzyki lubią też programy kabaretowe.     Na estradzie Filharmonii Sudeckiej wystąpił znany polski artysta kabaretowy Artur Andrus. Recital zatytułowany “Myśliwiecka” jest jednocześnie nazwą ulicy w Warszawie, przy której znajduje się radiowa „Trójka” i tytułem płyty, na której Artur Andrus śpiewa swoje piosenki. Głównie kabaretowe, pisane do programów telewizyjnych i na potrzeby występów estradowych. W koncercie  znalazły się nie tylko utwory z płyty, ale również anegdoty, komentarze i wiersze napisane ze swoistą finezją i szczyptą pobłażliwej ironii – oczywiście jak najpiękniejszą polszczyzną.

Podobnie, jak w kwietniu również maj w Filharmonii Sudeckiej był niezwykle bogaty repertuarowo i artystycznie. Rozpoczęliśmy koncertem kameralnym kwartetu waltorniowego “Mazo Horn Quartet”. Ideą powstania kwartetu było połączenie pasji gry na waltorni i muzykowania  kameralnego. Muzycy wykonali utwory J. S. Bacha, W. A. Mozarta, G. Rossiniego, R. Schumanna i innych kompozytorów. Doskonała gra, a także ciekawe, pełne humoru prowadzenie koncertu pokazało różnorodne możliwości  instrumentu oraz przyczyniło się do jego popularyzacji. Drugi koncert majowy znów był pod hasłem “Wałbrzyscy Soliści”, a zaprezentowało swoje umiejętności dwoje koncertmistrzów – Anna Osowska ( skrzypce) i Wojciech Kud ( wiolonczela). W programie tego koncertu znalazły się zarówno popularne, jak i  zupełnie nieznane kompozycje. Po raz pierwszy w Polsce zostały  wykonane dwa utwory meksykańskiego kompozytora José Rolóna, dzięki współpracy z dyrygentem Michaelem Meissnerem, który poprowadził orkiestrę.  Podobnie, jak w latach ubiegłych i tym razem Filharmonia Sudecka została zaproszona do współpracy w organizacji 49. Międzynarodowego Festiwalu Henryka Wieniawskiego w Szczawnie – Zdroju. Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej otworzyła Festiwal  Koncertem Inauguracyjnym, na którym obok wspaniałych kompozycji H. Wieniawskiego i M. Rimskiego – Korsakowa usłyszeliśmy rzadko wykonywany utwór  naszego współczesnego kompozytora – K. Pendereckiego “Trzy utwory w dawnym stylu”. Festiwalowa publiczność owacjami na stojąco nagrodziła solistę – Josefa Špačka i pozostałych wykonawców. Dwa sztandarowe utwory symfoniczne epoki romantyzmu wypełniły ostatni majowy koncert. Niezwykle popularny i jeden z najtrudniejszych – Koncert  fortepianowy b – moll P. Czajkowskiego jest perełką w repertuarze każdego koncertującego pianisty i niesie w sobie ogromny ładunek emocjonalny poparty wirtuozowską techniką gry. Natomiast historia ostatniej, dziewiątej symfonii Dvořáka wiąże się z  pobytem kompozytora w Nowym Jorku. Została ukończona w maju 1893 roku,    a zawiera w sobie wrażenia twórcy z zetknięcia się z kulturą Ameryki Północnej, co oddają poniekąd wyraziste melodycznie tematy. Wiersz Henry’ego Wadswortha Longfellowa “Pieśń Hiawathy” odwołuje się do romantycznego kolorytu. IX Symfonia, jak przewidywał jeden z amerykańskich krytyków, „zostanie przez publiczność uwielbiona i będzie grana na całym świecie”. Przepowiednia szybko się sprawdziła.

Sezon koncertowy 2013/2014 Filharmonia Sudecka zakończyła wspaniałym koncertem symfonicznym, na który złożyły się dwa monumentalne dzieła wielkiego romantyka Johannesa Brahmsa. Kompozytor  uważał, iż jako twórca urodził się za późno. Tym sformułowaniem dawał wyraz swemu przywiązaniu do tradycji, które wyrażało się w kontynuowaniu barokowych i klasycznych form oraz wzorców, uważanych w romantyzmie powszechnie za przebrzmiałe. Tym samym przeciwstawił się programowości w muzyce, pisząc muzykę absolutną. Koncerty instrumentalne Brahmsa mają charakter symfoniczny, gdyż następuje w nich rozbudowa partii orkiestrowej, która zyskuje niemal przewagę nad instrumentem solowym. Koncert B-dur oprócz symfonicznego charakteru jest także rozbudowany do 4 części. Utwór ten wymaga od pianisty nie tylko mistrzowskiej ręki, lecz także subtelnej muzykalności i troski przede wszystkim o dzieło, a nie o błyskotliwy popis. Tym wszystkim wymogom sprostał polski pianista, mieszkający na stałe w USA – Adam Wodnicki.

Aby nie rozstawać się z publicznością na wakacje w tak poważnym nastroju zorganizowaliśmy jeszcze dwa koncerty o zupełnie innym charakterze. Niezwykłą ucztę muzyczną na najwyższym artystycznym poziomie, gwarantującą niezapomniane wrażenia oraz wyszukaną muzyczną zabawę i rozrywkę zagwarantowali słuchaczom artyści koncertu  “Słynne duety operowe i operetkowe”.  Zachwycający, pełen ekspresji śpiew wokalistów przeniósł melomanów w świat opery i operetki, arystokratycznych salonów i miłosnych intryg.  Ostatecznym pożegnaniem z Filharmonią na okres wakacji był recital Edyty Geppert,  znakomita okazja do spotkania z Jej niezwykłym kunsztem interpretatorskim i z tak rzadką już dziś umiejętnością budowania ostro skontrastowanych nastrojów: piosenki liryczne zderzone z dramatycznymi, a dramatyczne z zabawnymi, tzw. kabaretowymi, reprezentowanymi przez teksty klasyka gatunku – Mariana Hemara. Słuchacze mieli niezwykłą okazję przeżycia emocji, jakich mogą dostarczyć publiczności tylko nieliczni, obdarzeni prawdziwą  charyzmą artyści.

Trzeci kwartał w Filharmonii Sudeckiej jest zawsze najkrótszy ze względu na okres urlopowy, który przypada w lipcu. Natomiast sierpień jest tradycyjnie poświęcony muzyce wokalno – instrumentalnej. Turniej Tenorów Polskich ma w Wałbrzychu już wieloletnią tradycję i wiąże się nierozerwalnie z Letnią Serenadą.W tym roku postanowiliśmy wrócić do formuły turnieju, ale tylko jako rywalizacji artystycznej na scenie bez wybierania najlepszego głosu. Dlatego zaprosiliśmy trzech najwybitniejszych tenorów polskich scen operowych, którzy zaprezentowali zebranej publiczności wspaniałe dzieła wokalne.

Wśród wykonywanych utworów znalazły się  zarówno przeboje muzyki filmowej, jak i fragmenty oper i operetek. Zróżnicowany repertuar był odpowiedni zwłaszcza dla tych słuchaczy, którzy dopiero poznawali piękno muzyki poważnej, ale także dla tych wszystkich, którzy są miłośnikami głosów Trzech Polskich Tenorów. W okresie letnim, kiedy większość instytucji kultury zamyka swoje podwoje taki koncert był niezwykle atrakcyjną ofertą skierowaną nie tylko do mieszkańców Wałbrzycha i okolic, ale także kuracjuszy pobliskich uzdrowisk i turystów zwiedzających piękną Ziemię Dolnośląską. Wykonawcami koncertu byli czołowi polscy śpiewacy: Adam Zdunikowski, Tadeusz Szlenkier i Dariusz Stachura. Wszyscy trzej występują na deskach teatrów operowych w Polsce i na świecie. Koncert zgromadził na Wałbrzyskim Rynku ponad tysięczną publiczność, która bardzo żywiołowo reagowała na grane i śpiewane utwory. Tenorzy mieli doskonały kontakt ze słuchaczami zabawiając ich także anegdotami z życia gwiazd. Po koncercie zebraliśmy wiele pochwał i próśb o następny taki projekt.

Kolejną atrakcją sierpnia były dwa koncerty w ramach III Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. A. Hiolskiego w Kudowie Zdroju. Myślą przewodnią twórców Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Andrzeja Hiolskiego w Kudowie-Zdroju była i jest promocja młodych artystów oraz propagowanie muzyki wokalnej, również Stanisława Moniuszki. Patronem Konkursu został Andrzej Hiolski, wybitny polski baryton, legenda i znakomitość powojennych dziejów narodowej sceny operowej.W konkursie rywalizowali ze sobą studenci i absolwenci wyższych uczelni muzycznych oraz absolwenci klas wokalnych szkół muzycznych II st, będący laureatami konkursów wokalnych z Polski i Europy. W Jury III Konkursu zasiedli wybitni wokaliści: Stefania Toczyska (Wieden) – przewodnicząca, Izabela Kłosińska (Warszawa), Michaił Agin (Moskwa), Jan Ballarin (Katowice), Jacek Gawroński (Wrocław), Piotr Łykowski (Wrocław), Janusz Monarcha (Wiedeń) . Kierownictwo artystyczne od początku istnienia konkursu sprawuje prof. Piotr Łykowski – Prodziekan Wydziału Wokalnego wrocławskiej Akademii Muzycznej. Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu pod dyrekcją Jerzego Koska  towarzyszyła finalistom III etapu Konkursu oraz laureatom na Koncercie Finałowym w Kudowie Zdroju 22 i 24 sierpnia 2014r.

Wokalny sierpień zakończył się “Pojedynkiem na soprany” w Hali Spacerowej Szczawna – Zdroju. Znany i lubiany repertuar, wyjątkowe żeńskie głosy, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej oraz wspaniałe otoczenie Szczawna – Zdroju złożyły się na atrakcyjną dla wszystkich propozycję na ostatni sierpniowy weekend. Koncert został niezwykle ciepło przyjęty przez licznie zgromadzoną publiczność, która długo domagała się bisów.

Nowy sezon artystyczny 2014/2015 rozpoczęliśmy z wielkim rozmachem – wszystkie koncerty wrześniowe spotkały się z ogromnym zainteresowaniem ze strony publiczności. Koncert Inauguracyjny z programem romantycznym był jednocześnie nagrodą Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu ufundowaną dla laureata IX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy. W ramach tej nagrody z orkiestrą symfoniczną Filharmonii Sudeckiej zagrał Japończyk Daiki Kato ( laureat III nagrody). Koncert gościnnie poprowadził jeden z najlepszych polskich dyrygentów – Tadeusz Strugała.

Na drugim koncercie symfonicznym we wrześniu wystąpili młodzi soliści: trębacze – Paweł Tuliński na codzień grający w orkiestrze Filharmonii Sudeckiej oraz Ostap Popovych, muzyk Filharmonii w Poznaniu, a także młody, niezwykle uzdolniony perkusista z Zespołu Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Wałbrzychu – Mateusz Bednarczyk. Koncert poprowadził również młody dyrygent rozpoczynający karierę zawodową – Krzysztof Kozakiewicz.

Koncert kameralny, który odbył się we wrześniu również spotkał się w dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy, którzy mieli okazję usłyszeć różne konfiguracje pięciosobowego zespołu “Wratislavia Ensemble”. Wykonane zostały utwory  na duet skrzypcowy, trio fortepianowe i kwintet fortepianowy. Ten ostatni wykonał bardzo rzadko grane dzieło – Kwintet fortepianowy Beli Bartoka. Koncert ten jeszcze raz pokazał, że jest ogromne zapotrzebowanie także na muzykę kameralną i dlatego postaramy się, aby nie zabrakło jej w sezonie, który właśnie rozpoczęliśmy.

Ostatni kwartał 2014 roku wypełniony był stałymi pozycjami programowymi, które cyklicznie pojawiają się  w tym okresie. Październik wypełniły Dni Muzyki Filmowej, podczas których publiczność wysłuchała trzy różne programy z muzyką filmową. Jednym z koncertów tego cyklu był projekt autorski  Krzysztofa Dobosiewicza pod tytułem „VIDEO GAMES – SUPERHEROES” czyli SUPER BOHATEROWIE GIER KOMPUTEROWYCH z muzyką z największych hitów filmowych dla młodzieży, m.in. Batman, Superman, Spiderman, Ironman, Transformers, Avengers, Capitan America, Hulk oraz gier komputerowych, m.in. Angry Birds, Super Mario Bros, Halo / Civilization IV /Bounty Hunter / Kingdom Hearts/ Final Fantasy VII / Exile,Toy Story, LEGO Batman, LEGO Indiana Jones czy  LEGO Harry Potter . Młodzi słuchacze mogli zapoznać się z historią gier komputerowych oraz przypomnieć sobie te filmy i gry, które dobrze znają. Było to niezwykłe przeżycie nie tylko dla młodych, ale także trochę starszych słuchaczy.

Koncerty listopadowe zdominowane zostały przez program pod tytułem “Najpiękniejsze chóry z Mszy żałobnych”. Tym razem nie wykonaliśmy jednego Requiem, ale przypomnieliśmy melomanom najsłynniejsze fragmenty chóralne z różnych Mszy kompozytorów barokowych, klasycznych, romantycznych.

Bardzo ciekawym projektem okazał się koncert, na którym został wykonany Koncert na altówkę i orkiestrę Beli Bartoka, dzieło bardzo rzadko grane ze względu na stopień trudności. W Wałbrzychu koncert ten wykonała niezwykle uzdolniona altowiolistka Danusha Waskiewicz, która wybrała wersję utworu po raz pierwszy wykonaną w Polsce. Mieliśmy więc swoje prawykonanie!

W grudniu wykonaliśmy także tradycyjnie Koncert Mikołajkowy dla dzieci prezentując bajkę E.T.A Hoffmana “Dziadek do orzechów” ilustrowaną muzyką P. Czajkowskiego. Na Wieczorze Kolęd w tym roku zabrzmiały opracowania polskich kolęd w aranżacji Krzysztofa Herdzina na zespół jazzowy i orkiestrę. Solistami koncertu było dwoje młodych wokalistów – Anna Serafińska i Jacek Kotlarski.

Ostatnim koncertem w 2014 roku było wielkie widowisko operetkowe “Zemsta nietoperza”    J. Straussa w pełnej wersji scenicznej. Brak profesjonalnej sceny teatru operowego nie był przeszkodą w wystawieniu trzech pełnych aktów tego dzieła określanego przez krytykę i słuchaczy mianem najlepszej operetki w historii tego gatunku. Chcąc przedstawić słuchaczom jak najwierniejszą wersję operetki wystawiliśmy ja w Hali Widowiskowej Aqua Zdroju w Wałbrzychu. W widowisku udział wzięło ponad 100 wykonawców, w tym Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, Chór Lubelska Lutnia, tancerze Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych oraz Szkoły Tańca Cordex oraz soliści polskich scen operowych. Reżyserem widowiska był Tomasz Janczak, a całość poprowadził Jerzy Kosek. Prawie dwutysięczna publiczność bardzo żywo reagowała na specyficzny humor i wspaniałe arie i sceny zespołowe. Władze miasta zapowiedziały, że zrobią wszystko, aby takie przedstawienia stały się nowym zwyczajem koncertów sylwetrowych w Wałbrzychu.W ten sposób zmęczeni, ale szczęśliwi pożegnaliśmy 2014rok.

Z bogatego i zróżnicowanego repertuaru Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu jasno wynika, że instytucja dba o swoich słuchaczy, proponując im różnorodny program pod względem form, gatunków i obsady wykonawczej. Jest to działalność, którą melomani bardzo wysoko sobie cenią, a swoje uznanie popierają nie tylko wysoką frekwencją na koncertach, ale także przekazując wyrazy uznania w bezpośrednich kontaktach z pracownikami biura koncertowego. Mimo konieczności zrezygnowania z niektórych programów symfonicznych, staraliśmy się zastąpić je innymi formami (recitale, koncerty kameralne), aby słuchacze byli w pełni usatysfakcjonowani. Jestem przekonana, że nam się to udało i możemy zaliczyć rok koncertowy 2014 za udany, a założone cele za zrealizowane.

Krystyna Swoboda 

W rok 2013 Filharmonia Sudecka weszła tanecznym krokiem z muzyką dynastii Straussów. Koncert Noworoczny zawierał nie tylko utwory J. Straussa I i II i F. Lehara ale także zespół muzyków Filharmonii Sudeckiej wystąpił w składzie typowym dla orkiestry wiedeńskiej z czasów Franciszka Józefa i Napoleona w strojach z epoki, co dodało jeszcze szczególnego kolorytu temu koncertowi.

Dwa następne koncerty karnawałowe zebrały na Sali Koncertowej komplet publiczności. Tradycyjnie już Koncert Życzeń Melomanów jest pozostawiony do decyzji naszych słuchaczy. Tym razem w programie znalazły się głównie fragmenty z dużych dzieł operowych – słuchacze wybrali słynne chóry, nie zabrakło także stałych pozycji muzyki symfonicznej szczególnie lubianych przez melomanów.

Ostatni styczniowy koncert również należał do wyjątkowych, ponieważ gościliśmy na estradzie Filharmonii słynny zespół wokalny SPIRITUALS SINGERS BAND, który wykonał á cappella bardziej i mniej znane utwory spirituals, standardy jazzowe i piosenki Paula Mc Cartneya.

Nastrój zabawowy trwał jeszcze w następnym miesiącu, który rozpoczęliśmy już 1 lutego wielkim widowiskiem musicalowym MY FAIR LADY  F. Loewe w nieco tylko skróconej wersji scenicznej. Z tego też względu spektakl odbył się nie w Sali Koncertowej Filharmonii lecz w Hali Widowiskowo Sportowej OSiR w Wałbrzychu.

W przedstawieniu wzięła udział ogromna ilość wykonawców – orkiestra, chór, soliści – a fragmenty, które nie były przedstawiane na scenie streszczał narrator.

Przedstawienie bardzo się wszystkim podobało, po jego zakończeniu wykonawcy zostali nagrodzeni owacjami na stojąco.

Również ostatni koncert lutego spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem przez słuchaczy. Data tego koncertu – dzień po Walentynkach – zobligowała organizatorów do wypełnienia programu utworami, których mottem przewodnim była miłość. Dlatego solista Adam Zdunikowski zaśpiewał najpiękniejsze arie i pieśni o miłości, a znana polska aktorka Ewa Błaszczyk czytała wiersze i prozę o tej tematyce.

Niezwykle różnorodny i ciekawy był repertuar Filharmonii Sudeckiej na marzec 2013r. Na szczególne wyróżnienie zasługuje tu koncert kameralny z muzyką geniuszy baroku.

Podczas koncertu wykonane zostały między innymi „Cztery Pory Roku” A. Vivaldiego – muzyczna ilustracja sił natury, oraz upływu i zmienności czasu. Jest to najbardziej rozpoznawalny utwór Vivaldiego. Partię solową wykonał Wiktor Kuzniecow. Kolejnym arcydziełem muzyki barokowej był  „Koncert d-moll na dwoje skrzypiec” – jeden z najbardziej znanych utworów J. S. Bacha i jednocześnie jeden z najlepszych dzieł koncertowych  baroku. Partie solowe wykonały Anna Osowska  – koncertmistrz Filharmonii Sudeckiej i gościnnie i Dagmara Foryś.

Niedzielny wieczór ( 10 marca 2013r.) zgromadził nadkomplet publiczności na recitalu Edyty Geppert. W jej znakomitej interpretacji publiczność wałbrzyska wysłuchała znanych kompozycji W. Korcza, S. Krajewskiego, A. Rybińskiego i innych.

Ostatni koncert marcowy odbył się w tygodniu poprzedzającym Wielkanoc i tradycyjnie obejmował utwory o charakterze i tematyce pasyjnej. Koncert planowo miał odbyć się w Kościele pw. Św. Piotra i Pawła na Podzamczu, ale przez wzgląd na bardzo niskie temperatury przeniesiony został do siedziby Filharmonii Sudeckiej dla bezpieczeństwa występujących artystów oraz większego komfortu widzów.

Muzycy wykonali dwie kompozycje oparte na średniowiecznym utworze „Stabat Mater Dolorosa”- pierwsza z nich autorstwa włoskiego kompozytora Giovanniego Battisty Pergolesiego, a druga Karola Szymanowskiego z polskim tłumaczeniem łacińskiego utworu dokonanego przez Józefa Jankowskiego.

Mimo wielu niedogodności, niesprzyjającej pogody i wypadków losowych koncert wielkopostny odbył się w Filharmonii Sudeckiej. I chociaż publiczność nie przybyła zbyt licznie, to melomani, którzy jednak zdecydowali się przyjść na koncert na pewno nie żałowali, bo było to wydarzenie bardzo wzruszające i wywołujące właściwą dla interpretowanych tekstów refleksję.

Podsumowując pierwszy kwartał 2013 roku należy stwierdzić, że różnorodność proponowanych programów obejmujących różne gatunki muzyczne z odmiennych stylistycznie okresów historycznych z pewnością zadowoliła coraz bardziej wyrobioną i wymagającą publiczność, która regularnie odwiedza Filharmonię Sudecką.

Drugi kwartał 2013 roku również obfitował w niezwykle ciekawe wydarzenia. W kwietniu gościliśmy na naszej estradzie znakomitego akordeonistę, który wykonał na tym instrumencie, a także na rzadko spotykanym bandoneonie wiązanki melodii cygańskich. walców paryskich i argentyńskich tang. Taki zestaw taneczny został niezwykle gorąco przyjęty przez publiczność, która długo domagała się bisów. Zaowocowało to zaproszeniem artysty do wykonania Koncertu Sylwestrowego.

Miesiąc maj zdominowany został przez 48. Międzynarodowy Festiwal Henryka Wieniawskiego w Szczawnie – Zdroju, którego organizację powierzono w tym roku Filharmonii Sudeckiej. Do koncertów zaprosiliśmy wspaniałych artystów o światowej sławie: Erzhana Kulibaeva, Jozsefa Lindvaya, Agatę Szymczewską i specjalnego gościa Festiwalu – Wandę Wiłkomirską, która wraz ze swym bratem – Józefem zabawiała publiczność opowieściami ze swego dzieciństwa, lat młodości, kariery zawodowej i życia osobistego. Nie zabrakło gorących sporów między rodzeństwem i zabawnych anegdot rodzinnych. po raz pierwszy od dłuższego czasu na Festiwalu wystąpił zespół jazzowy KRZYSZTOF HERDZIN TRIO, w wykonaniu którego usłyszeliśmy opracowania utworów H. Wieniawskiego, F. Chopina i S. Moniuszki.

Niezwykle udany pod względem artystycznym maj zakończyliśmy wspaniałym koncertem, na którym orkiestrą dyrygował jej założyciel i pierwszy dyrektor – Józef Wiłkomirski, a solistką była  znana polska skrzypaczka – Katarzyna Duda.

Czerwcowe koncerty stały pod znakiem urodzin księżnej Daisy. Z tej okazji przygotowaliśmy cykl koncertów, które zaprezentowane zostały szerokiej publiczności w Szczawnie – Zdroju, w Wałbrzychu i na zamku Książ. Publiczność mogła usłyszeć znane i lubiane utwory, jak m. in. “Wiosna” A. Vivaldiego i A. Piazzolli. “Czardasz” V. Montiego, “Tańce węgierskie” J. Brahmsa, Walc “Odgłosy wiosny” J. Straussa, “Walc kwiatów” P. Czajkowskiego i wiele innych. Solistkami tych koncertów były Ewelina Wojciechowska ( sopran dramatyczny) i Dorota Graca ( skrzypce).

Zadaniem Filharmonii Sudeckiej jest nie tylko dbanie o jak najwyższy poziom artystyczny organizowanych  koncertów ale także wspieranie i promocja młodych artystów, którzy dopiero rozpoczynają karierę zawodową. Dbając o ten aspekt zorganizowaliśmy już kolejny raz koncert symfoniczny, na którym zaprezentowali się młodzi dyrygenci – Alicja Herma i Adam Domurat, dla których występ ten był jednocześnie egzaminem dyplomowym stopnia licencjackiego. Ponadto solistami koncertu byli laureaci Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego “Młody Paganini” w Legnicy – Magdalena Heinz i Robert Łaguniak.

Na zakończenie sezonu wystąpiła znana polska pianistka – Beata Bilińska, która wykonała niezwykle efektowny i jeden z trudniejszych Koncert fortepianowy d – moll S. Rachmaninowa. Zaś orkiestra wykonała równie trudny utwór zaliczany do światowej literatury orkiestrowej – Koncert na orkiestrę W. Lutosławskiego. Oba utwory zabrzmiały z okazji rocznic kompozytorów.

Drugi kwartał 2013 roku, ( podobnie, jak pierwszy) możemy zaliczyć do niezwykle udanych, a różnorodność proponowanych programów obejmujących różne gatunki muzyczne z odmiennych stylistycznie okresów historycznych z pewnością zadowoliła coraz bardziej wyrobioną i wymagającą publiczność, która regularnie odwiedza Filharmonię Sudecką.

III kwartał 2013r. w Filharmonii Sudeckiej rozpoczął się jak zwykle urlopem, który orkiestra miała w lipcu. Już w sierpniu muzycy rozpoczęli działalność koncertową na projektach, które na stałe wpisały się w kalendarz instytucji. Były to: “Letnia Serenada” w tym roku połączona z obchodami rocznicy urodzin i śmierci księżnej Daisy, koncerty w ramach II Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. A. Hiolskiego w Kudowie  Zdroju oraz koncert w Szczawnie – Zdroju “Turniej Śpiewających Par”. Wszystkie te koncerty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i zostały nagrodzone przez publiczność gromkimi brawami, zwłaszcza, że solistami byli m. in. Grażyna Brodzińska i Jacek Wójcicki oraz Agnieszka i Wojciech Sokolniccy. Repertuar operowo operetkowy i utwory popularne sprawiły, że każdy słuchacz mógł znaleźć dla siebie ulubione utwory, które w okresie letnim doskonale wypełniły lukę w ofercie programowej instytucji kulturalnych zamkniętych na czas urlopu.

Początek nowego sezonu artystycznego Filharmonii Sudeckiej był niezwykłym wydarzeniem nie tylko pod względem artystycznym. Na Inauguracyjnym Koncercie gościliśmy wyjątkowego solistę, jednego z najwybitniejszych pianistów polskich – Piotra Palecznego, który wykonał po raz pierwszy na nowo zakupionym fortepianie koncertowym marki Steinway & Sons I koncert e – moll F. Chopina. Ponadto w programie koncertu znalazła się jedna z najwybitniejszych kompozycji orkiestrowych – poemat symfoniczny “Don Juan” R. Straussa.

Kolejny koncert odbył się przy współpracy z Filharmonią Wrocławską im. W. Lutosławskiego. W Kościele ewangelicko – augsburskim w Wałbrzychu zabrzmiało monumentalne dzieło J. S. Bacha “Wielka Msza h – moll”. Ostatni koncert wrześniowy zapewnił słuchaczom ogromną dawkę wspaniałej symfoniki. Mieliśmy okazję wysłuchać niezwykle trudnego Koncertu skrzypcowego a – moll D. Szostakowicza w wykonaniu utalentowanego skrzypka młodego pokolenia – J. Nadrzyckiego. W wykonaniu orkiestry zabrzmiała także VI Symfonia D. Szostakowicza, którą poprowadził z niezwykłą energią P. Przytocki.

Przewodnim motywem koncertów październikowych były Dni Muzyki Filmowej. Na trzech kolejnych koncertach wykonaliśmy niezwykle zróżnicowany program. Pierwszy zatytułowany był “Klasyka Horrorów”, który przygotował i poprowadził Krzysztof Dobosiewicz. Czerpiąc inspirację z takich obrazów jak „Dracula”, „Wilkołak”, „Lśnienie” czy „Vertigo”, dyrygent stworzył niezwykłe wydarzenie sceniczne. Wykorzystując światło, dźwięk i efekty specjalne, Krzysztof Dobosiewicz wprowadził koncert muzyki poważnej na zupełnie nowy poziom. Odważnie sięgnął do performance’u – środkiem wyrazu stał się nie tylko utwór, ale również sami wykonawcy.

Projekt „Klasyka horrorów” był bezprecedensowy, eksperymentalny i odważny.

Drugim programem był koncert “Magiczna Muzyka Walta Disneya”. Koncert z muzyką Disneya był wydarzeniem skierowanym nie tylko do dzieci i młodzieży, ale do wszystkich fanów animowanych filmów Walta Disneya i miłośników znakomitej muzyki. Koncert ilustrowany projekcjami filmowymi w przystępny sposób prezentował najmłodszym słuchaczom uwielbiane przez dzieci melodie z filmów Disneya. Taki przekaz niezwykle  ułatwiał odbiór muzyki wykonywanej na żywo przez orkiestrę, wprowadzając małych widzów w magiczny świat bajek.

Ostatnim programem “Dni” była “Muzyka Filmowa Wojciecha Kilara”. Każdy, kto widział „Draculę” albo „Dziewiąte wrota”, nie zaprzeczy, że ogromnym walorem tych filmów jest wspaniała muzyka. Jak wiadomo, jest ona bardzo istotnym elementem, ponieważ ma znaczący wpływ na nasze emocje. Nic więc dziwnego, że reżyserzy zabiegają o utalentowanych kompozytorów, którzy przyczynią się do sukcesu ich produkcji. W Polsce najbardziej znanym i cenionym twórcą muzyki filmowej był Wojciech Kilar.

Muzyka filmowa tego kompozytora cieszy się ogromną popularnością także w postaci autonomicznych utworów pozbawionych określonego tła filmowego i wykonywanych na koncertach.

Listopad był szczególnym miesiącem dla Filharmonii Sudeckiej, gdyż obchodziliśmy Jubileusz 35 – lecia działalności Instytucji. Koncerty Jubileuszowe są zawsze wyjątkowym wydarzeniem. Filharmonia Sudecka przypomniała słuchaczom jeden z utworów, który był grany na pierwszym koncercie w 1978r.  – to Mazur z opery “Halka” S. Moniuszki. Aby pozostać w konwencji muzyki polskiej została też wykonana współczesna kompozycja Wojciecha Kilara “Krzesany”, niezwykle dynamiczny utwór oparty na folklorze podhalańskim.

Ostatnie koncerty w 2013 roku tradycyjnie wprowadzały w nastrój Świąt i Karnawału. Z okazji “Mikołaja” specjalnie dla dzieci i młodzieży wykonaliśmy bajkę symfoniczną S. Prokofiewa “Piotruś i wilk”. Sergiusz Prokofiew komponując w 1936 roku „bajkę symfoniczną dla dzieci na głos recytujący i wielką orkiestrę symfoniczną” nie spodziewał się zapewne, że stanie się ona jednym z najpopularniejszych utworów przybliżających najmłodszym piękno muzyki klasycznej. “Piotruś…” doczekał się niezliczonej ilości wykonań orkiestrowych, wielokrotnie był opracowywany w formie widowiska baletowego czy też teatralnego. Najsłynniejszą jednak adaptacją utworu rosyjskiego kompozytora jest animowany film z 2006, obsypany deszczem nagród, łączne z Oskarem w 2008 roku, zrealizowany przez polskie studio filmowe Se-Ma-For w koprodukcji z Brytyjczykami i Norwegami. Właśnie ten film zobaczyliśmy na koncercie.

Na Wieczór Kolęd tym razem zaprosiliśmy zespół wokalny “Spirituals Singers Band”, w wykonaniu  którego usłyszeliśmy najpiękniejsze kolędy świata w aranżacji z orkiestrą symfoniczną. W opracowaniach Kolęd Świata umieszczone zostały elementy jazzu, gospelu oraz muzyki rozrywkowej. Zachowując jednocześnie dozę naturalnego liryzmu kolęd,  wykonawcy dali słuchaczom możliwość także zabawy tą muzyką.

Rok 2013 pożegnaliśmy tym razem w rytmie tanga. Licznie zgromadzona publiczność mogła podziwiać tanga argentyńskie Astora Piazzolli w wersji instrumentalnej i wokalno- instrumentalnej, muzykę francuskiego akordeonisty Richarda Galliano, najpiękniejsze walce Paryża, piosenki Edith Piaf oraz popularne przeboje Georga Gershwina.

Biorąc pod uwagę różnorodność programów, które w 2013 roku prezentowaliśmy melomanom oraz wysoki poziom ich wykonań mogę zaryzykować stwierdzenie, że był on niezwykle udany, czego dowody niejednokrotnie odbieraliśmy nie tylko od stałych słuchaczy, ale także tych, którzy sporadycznie odwiedzają naszą Filharmonię.

Krystyna Swoboda

DK – Dział Kadr

Dział Kadr Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu prowadzi ewidencje i rejestry:

 1. umów cywilnoprawnych zawieranych z osobami fizycznymi,
 2. pracowników,
 3. zwolnień lekarskich,
 4. poleceń wyjazdów służbowych.

DTG – Dział Techniczno – Gospodarczy

Dział Techniczno – Gospodarczy Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu prowadzi ewidencje i rejestry:

 1. środków trwałych,
 2. przebiegu pojazdów.

W dziale gromadzone są informacje dotyczące trwajacych lub zakończonych kontroli, przeprowadzanych przez instytucje zewnętrzne, w szczególności takie jak: 

 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, 
 • Urząd Skarbowy,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • Państwową Inspekcję Pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy.

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu – Oddział w Wałbrzychu.

15 stycznia 2015 roku / prawna ochrona pracy – wybrane zagadnienia.


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Wydział Kontroli Wewnetrznej i Audytu.

Kontrola planowa w instytucji kultury, w zakresie audytu wewnetrznego. Przeprowadzona na podstawie upowaznienia nr 527/2015 z dnia 29 maja 2015 roku.

Państwowa Inspekcja Pracy.

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu – Oddział w Wałbrzychu.

Prawna ochrona pracy, techniczne bezpieczeństwo pracy.

Nagrody jubileuszowe, ZFŚS, rekontrola – 26 sierpnia 2014 roku.


Projekt UDA-RPDS.06.05.00-02-030/12-00 z dnia 20.12.2012 roku.

“Wykonanie strony internetowej wraz z pakietem e-usług dla Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu”.


Kontrola problemowa, w trakcie rzeczowo – finansowej realizacji projektu, przeprowadzona przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departamentu Prawnego i Kadr, Wydziału Kontroli Zadań Regionalnego Programu Operacyjnego, na podstawie upoważnień o numerach 468/2014 i 469/2014. Kontrolę rozpoczęto w dniu 23 maja 2014 roku. Kontrolę zakończono (czasowo zawieszono) w dniu 26 maja 2014 roku. 

Kontrolę wznowiono w dniach od 14 do 15 lipca 2014 roku.

Kontrolę wznowiono w dniach od 25 do 26 września 2014 roku.


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli.

Gospodarowanie środkami publicznymi. 

Kontrola planowa, przeprowadzona na podstawie upoważnienia DU-A.11.615..2.2014 (12.09.2014 r.) w zakresie gospodarowania środkami publicznymi w instytucji kultury, w latach 2012 – 2013. 


Archiwum Państwowe we Wrocławiu / Oddział w Kamieniu Ząbkowickim.

Archiwum zakładowe.

Kontrola archiwum zakładowego, prowadzonego przez Filharmonię Sudecką w Wałbrzychu, przeprowadzona na podstawie delegacji nr 77/14 z dnia 12 września 2014 roku. Kontrola przeprowadzona w dniu 15 września 2014 roku. 

W 2013 roku, w Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, nie były prowadzone kontrole zewnętrzne.

Planując repertuar na sezon artystyczny 2015/2016 Filharmonia Sudecka będzie kontynuować regularne koncerty abonamentowe, recitale i koncerty kameralne, które wpisują się w coroczny plan pracy artystycznej. Nie  zapominamy także o ważnych świętach i z tej okazji odbędą się: Koncert Wielkopostny, Koncert Bożonarodzeniowy, Koncert Zaduszkowy, koncerty z okazji 3 -Maja i 11 Listopada, które tradycyjnie zagrane zostaną zarówno w siedzibie Filharmonii, jak i poza nią.

Odbędą się także koncerty, które już na stałe weszły do kalendarza imprez Filharmonii Sudeckiej – Koncert Karnawałowy, Koncert z okazji Walentynek, Dnia Kobiet,  Dnia Matki i inne. Chcemy także, aby do tradycji weszły widowiska operetkowe, które będziemy wystawiać na zakończenie roku z okazji Sylwestra. W ubiegłym sezonie była to “Zemsta Nietoperza” J. Straussa, natomiast w grudniu 2015 r. zaplanowana została inscenizacji “Barona cygańskiego” tegoż kompozytora.

Kontynuować będziemy także festiwale, które już wpisały się w kalendarz imprez Filharmonii Sudeckiej – Dni Muzyki Filmowej w październiku 2015 r. czy 51. Międzynarodowy Festiwal Henryka Wieniawskiego w Szczawnie – Zdroju, którego Filharmonia  jest współorganizatorem.

Dbając o jak najwyższy poziom wykonawczy będziemy zapraszać wybitnych dyrygentów i solistów na koncerty w Wałbrzychu. Damy także możliwość zaprezentowania swoich umiejętności młodym adeptom sztuki, którzy dopiero rozpoczynają karierę zawodową.

Zakładamy, że w każdym miesiącu odbędą się dwa koncerty symfoniczne i jeden kameralny, lub recital. Sukcesywnie będziemy starali się zwiększyć ilość koncertów z udziałem całej orkiestry do trzech w miesiącu. Pozwoli to na znaczne rozszerzenie propozycji repertuarowej o utwory dawne i współczesne, a także o dzieła oratoryjno – kantatowe i sceniczne ( opery, operetki, musicale).

Filharmonia Sudecka będzie także kontynuować cykl audycji szkolnych i przedszkolnych, prezentowanych przez zespoły instrumentalne wraz z prelegentką w szkołach i przedszkolach powiatu wałbrzyskiego. Ta działalność umuzykalniająca jest bardzo ważnym aspektem w kształceniu młodego pokolenia do poszanowania kultury, a także zaszczepia w młodych słuchaczach potrzebę kontaktu z muzyką na żywo. W tym sezonie artystycznym będą to cykle pod nazwą “Kuferek muzyczny” i “Muzyczny kalejdoskop”. Będziemy również starać się wprowadzić młodzież i dzieci do sali Filharmonii Sudeckiej, organizując specjalne Poranki Muzyczne, Spotkania z Muzą, Filharmonię Familijną i otwarte próby orkiestry. Dzięki temu młodzi słuchacze poznają nie tylko małe zespoły, ale całą orkiestrę, sposób pracy z dyrygentem  i utwory przeznaczone na duży skład instrumentów.

W sezonie artystycznym 2014/2015 Filharmonia Sudecka planuje zorganizować regularne koncerty abonamentowe, recitale i koncerty kameralne, które wpisują się w coroczny plan pracy artystycznej. Nie zapomnimy także o ważnych świętach – odbędzie się koncert Wielkopostny, Koncert Bożonarodzeniowy, Zaduszkowy oraz Koncerty z okazji 3 -Maja i 11 Listopada.

Odbędą się także koncerty, które już na stałe weszły do kalendarza imprez Filharmonii Sudeckiej – Karnawałowy Koncert Życzeń Melomanów, Koncert z okazji Walentynek, Dnia Kobiet, Koncert Wielkopostny, Koncert Bożonarodzeniowy, Koncerty Sylwestrowe i inne.

Kontynuować będziemy także festiwale – V Dni Muzyki Filmowej w październiku 2014 roku i 50 – Międzynarodowy Festiwal Henryka Wieniawskiego w Szczawnie – Zdroju, którego Filharmonia Sudecka będzie współorganizatorem.

Dbając o jak najwyższy poziom wykonawczy zaprosimy wybitnych dyrygentów i solistów na koncerty w Wałbrzychu. Stale poszerzając ofertę programową zaproponujemy dzieła sceniczne, muzykę z operetek, musicali, które zawsze cieszą się ogromnym powodzeniem wśród słuchaczy.

Filharmonia Sudecka będzie kontynuować cykl audycji szkolnych i przedszkolnych, prezentowanych przez zespoły instrumentalne wraz z prelegentką w szkołach i przedszkolach. Ta działalność umuzykalniająca będzie bardzo ważnym aspektem w kształceniu młodego pokolenia do poszanowania kultury, a także zaszczepienia w młodych słuchaczach potrzeby żywego kontaktu z muzyką.

Ochrona danych osobowych

Inspektorem Ochrony Danych jest: Bożena Rakucka, bozena.rakucka@filharmoniasudecka.pl

Informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu, ul. Słowackiego 4, 58-300 Wałbrzych, 

2. Celem zbierania danych jest zapewnienie prawidłowego realizowania zadań statutowych instytucji, w szczególności propagowanie kultury i zapewnianie dostępu do niej.

3. Każdej osobie, czyjej dane osobowe są lub będą przetwarzane przez Filharmonię Sudecką przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia pełnej obsługi widzów. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe korzystanie z oferty kulturalnej Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu. 

5. Dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub gdy będzie to wynikało z umowy oraz administratorzy mediów społecznościowych w jakich Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu prowadzi konta, w szczególności Facebook i Twitter.

6. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

7.Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez korzystanie z oferty kulturalnej Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu, lub czas trwania umowy z FS lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie, o ile była podstawą przetwarzania.

Przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem praw autorskich.

Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu jako Administrator Danych Osobowych informuje, że przetwarza dane osobowe w związku z przekazaniem mu praw autorskich w ramach realizacji poszczególnych umów z realizatorami przedsięwzięć artystycznych przez siebie organizowanych i współorganizowanych. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i d RODO. Dane te mogą zostać udostępnione innym podmiotom, w szczególności podmiotom produkującym  na rzecz Filharmonii Sudeckiej materiały promocyjne i marketingowe. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony w umowie i wynikający z przepisów prawa. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych: bozena.rakucka@filharmoniasudecka.pl