Ułatwienia dostępu

BIP


Biuletyn Informacji Publicznej

Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu jest instytucją artystyczną, której organizatorem jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury (RIK) prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego pod numerem 13/1999
z dnia 24.09.1999 roku, NIP: 8860003976, REGON: 000786756.

Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu działa na podstawie statutu.
Aktualny tekst tego dokumentu został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2022 roku, poz. 6580.

Pobierz tekst statutu w formacie PDF

Rozdział 2.

Cel i zakres działania

§ 4. 1. Do zakresu działalności Filharmonii należy współtworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej, muzyki, zaspokajanie potrzeb muzycznych społeczeństwa poprzez organizowanie:

 1. koncertów symfonicznych, kameralnych i recitali;
 2. koncertów oratoryjnych, instrumentalnych i wokalnych;
 3. koncertów różnych gatunków muzyki;
 4. koncertów dla dzieci, audycji szkolnych i edukacyjnych;
 5. konkursów i festiwali;
 6. szkoleń i warsztatów edukacyjnych;
 7. wystaw i wernisaży;
 8. innych przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych z różnych dziedzin sztuki – muzyki, plastyki, teatru, tańca, choreografii, filmu, literatury;
 9. nagrań radiowych, telewizyjnych, płytowych i audiowizualnych;
 10. przedsięwzięć artystycznych mających na celu reprezentowanie kultury polskiej za granicą.

2. Zakres działania Filharmonii obejmuje również:

 1. współpracę ze środowiskiem artystycznym, naukowym, biznesowym i społecznym ruchem kulturalnym – realizowaną m.in. poprzez organizowanie wspólnie koncertów, spotkań, odczytów, sympozjów, kongresów itp.;
 2. uczestniczenie we współpracy i wymianie artystycznej krajowej i zagranicznej;
 3. popularyzację polskich i światowych osiągnięć muzyki;
 4. organizowanie sesji, sympozjów naukowych i prezentowanie wzorców artystycznych.

3. Filharmonia swoje zadania realizuje samodzielnie lub we wspólnych przedsięwzięciach z innymi podmiotami.

§ 9. 1. Filharmonia może, na podstawie odrębnych przepisów prawa prowadzić, jako dodatkową działalność gospodarczą w zakresie:

 1. prowadzenia szkoleń, zajęć i warsztatów edukacyjnych;
 2. prowadzenia działalności wydawniczej m.in. wydawanie płyt;
 3. organizowania imprez rozrywkowych, usług koncertowych oraz widowisk i innych form estradowych, targów, konferencji, sympozjów na zlecenie podmiotów zewnętrznych;
 4. wynajmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym wynajmu i wypożyczenia instrumentów;
 5. wynajmu sali koncertowej oraz pomieszczeń Filharmonii;
 6. prowadzenia działalności impresaryjnej, promocyjnej i marketingowej, zgodnej z profilem artystycznym;
 7. sprzedaży towarów w tym przeznaczonych do konsumpcji.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

W instytucji kultury obowiązuje „Regulamin organizacyjny Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu”, pozytywnie zaopiniowany Uchwałą nr 6620/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 08 marca 2023 roku i wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu numer 5/2023 z dnia 01 kwietnia 2023 roku.

Regulamin organizacyjny Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu

ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE

Dyrekcja, Główny Księgowy:

            Dyrektor – Agnieszka Franków-Żelazny

            Zastępca Dyrektora – Arkadiusz Simm

            Główna Księgowa – Iwona Fila

Organ doradczy:

Organem doradczym i opiniodawczym Dyrektora w sprawach związanych z działalnością Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu jest Rada Artystyczna Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu.

W instytucji kultury obowiązuje „Regulamin organizacyjny Rady Artystycznej  Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu”, wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora numer 10/2022 z dnia 02 grudnia 2022 roku.

Regulamin organizacyjny Rady Artystycznej Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego
w Wałbrzychu

BUDŻET

Budżet Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu na 2023 rok.

Pobierz plik BUDŻET_2023 w formacie PDF.

SPRAWOZDANIA

Pobierz plik Sprawozdanie finansowe 2022 w formacie PDF.

Zatwierdzenie bilansu instytucji kultury za 2022 rok

MAJĄTEK

Majątek Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu stanowią (dane na dzień 31 grudnia 2022 roku):

 • środki trwałe o wartości – 15 942 940, 08 pln.
 • wartości niematerialne i prawne – 308 403,57 pln

DOTACJE I DOFINANSOWANIA (INNE)

Aktualnie instytucja kultury nie ma żadnych zawartych umów na dotacje i dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, w odniesieniu do jej budżetu na 2023 rok.

W załączeniu plik z dokumentem „Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku jednostki: Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu.

Pobierz plik KONTROLA w formacie PDF.

STANOWISKA ARTYSTYCZNE – POSTĘPOWANIA W TOKU

Aktualnie instytucja nie prowadzi postępowań związanych z naborem do pracy na stanowiska artystyczne.

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA – POSTĘPOWANIA W TOKU
Aktualnie instytucja nie prowadzi postępowań związanych z naborem do pracy na stanowiska w administracji i w obsłudze.

ARCHIWUM POSTĘPOWAŃ
OFERTY PRACY – ARCHIWUM POSTĘPOWAŃ 2023 ROK

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z RODO

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Państwa, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu zwanej dalej Filharmonią Sudecką z siedzibą przy ulicy
  Juliusza Słowackiego 4, 58-300 Wałbrzych, pod adresem poczty
  elektronicznej: sekretariat@filharmoniasudecka.pl.
 2. Filharmonia Sudecka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych (zwanego dalej IOD),
  z którym można skontaktować się poprzez e-mail: bozena.rakucka@filharmoniasudecka.pl 
  lub telefonicznie pod numerem 74 842 64 09.
 3. Filharmonia Sudecka przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z art.6 ust. 1 pkt a, b, c ustawy
  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. do celów: rekrutacji i zatrudnienia, marketingu, wysyłki newslettera, przedstawiania ofert handlowych, prowadzenia działań promocyjnych oraz w celu dokonania rezerwacji przed transakcją kupna biletu/ów i ewentualnego wystawienia faktury na podstawie wyrażonej zgody.
 4. Odbiorcą danych osobowych są podmioty świadczące na rzecz Filharmonii Sudeckiej usługi
  w zakresie obsługi informatycznej, instytucje finansowe w celu dokonania transakcji płatniczej.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do zrealizowania celów. Gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody (w tym dobrowolnego przekazania danych przez Państwa), dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku korzystania
  z newslettera, wycofanie zgody oznacza wypisanie się z subskrypcji newslettera.
 7. Filharmonia Sudecka informuje, że mają Państwo prawo dostępu do treści danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Filharmonia Sudecka informuje również, że od dnia 25 maja 2018 roku przysługuje Państwu wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych 
z nawiązaniem i przebiegiem Państwa współpracy z Filharmonią Sudecką w Wałbrzychu.

Dane nieudostępnione

Informacje publiczne nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu udostępniania się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1198 ze zm.).

Wszelkich informacji z zakresu trybu i sposobu udostępnienia informacji publicznej udziela
Biuro Dyrektora – Pani Paulina Gardzielewska tel. +48 74 842 32 87, fax. +48 74 842 32 89.

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej

W celu uzyskania informacji należy złożyć wniosek. We wniosku należy sprecyzować żądanie, postać w jakiej informacja ma być udostępniona i sposób jej udostępnienia, adres na jaki informacja ma być przesłana, dane kontaktowe.

Wniosek można złożyć:

 • listownie na adres: Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu,
  ul. Juliusza Słowackiego 4, 58-300 Wałbrzych,  z dopiskiem „Wniosek o udostępnienie informacji publicznej”,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adrese-mail: sekretariat@filharmoniasudecka.pl

Udostępnienie informacji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona we wskazanym terminie lub wniosek wymaga uzupełnienia w trybie wskazanym w ustawie Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zwróci się pisemnie do wnioskodawcy. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. 

Opłaty za udostępnienie informacji publicznej

Udostępnienie informacji publicznej jest bezpłatne:

 • w formie elektronicznej,
 • za którą opłata byłaby niższa niż koszt przesyłki pocztowej poleconej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, instytucja kultury może pobrać
od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu,
w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy,
chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Opłaty za udostępnienie informacji publicznej:

 • w formie kserokopii czarno-białej w formacie A4- 0,10 zł za stronę,
 • w formie kserokopii czarno-białej w formacie A3- 0,20 zł za stronę,
 • w formie kserokopii kolorowej w formacie A4 – 0,50 zł za stronę,
 • w formie kserokopii kolorowej w formacie A3 – 1 zł za stronę,
 • na nośniku płyta CD – 1,20 zł,
 • na nośniku płyta DVD – 2 zł,
 • inne formy – opłata ustalana indywidualnie.

Opłaty należy wnosić na rachunek:
SANTANDER BANK
Nr konta do wpłat: 60 1090 2271 0000 0001 2296 5516

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW KIEROWANYCH DO FILHARMONII SUDECKIEJ IM. JÓZEFA WIŁKOMIRSKIEGO W WAŁBRZYCHU. 

załącznik numer 1
do Zarządzenia numer 11 / 2023
Dyrektora Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu
z dnia 20 czerwca 2023 roku

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA
SKARG I WNIOSKÓW KIEROWANYCH DO
FILHARMONII SUDECKIEJ IM. JÓZEFA WIŁKOMIRSKIEGO W WAŁBRZYCHU

I. Postępowanie w sprawie skarg i wniosków:

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

 • pisemnie na adres: Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu,
  ul. Juliusza Słowackiego 4, 58-300 Wałbrzych.
 • przy użyciu poczty elektronicznej, na adres obsługiwany przez sekretariat instytucji kultury:
  e-mail: sekretariat@filharmoniasudecka.pl
 • ustnie do protokołu – ze strony instytucji kultury zgłoszenie to może przyjąć: Dyrektor, Zastępca Dyrektora, Główny Księgowy, Kierownik Działu, Zastępca Kierownika Działu.

W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza w dniu zgłoszenia skargi lub wniosku protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek oraz przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy. Potwierdzenie przyjęcia skargi lub wniosku jest wydawane na żądanie wnoszącego.

II. Rozpatrywanie skarg i wniosków:

Skargi i wnioski wnoszone do Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, pisemnie (pocztą tradycyjną), lub za pomocą poczty elektronicznej, powinny zawierać co najmniej imię
i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę lub wniosek oraz adres. Adresem może być adres zamieszkania wnoszącego, adres do doręczeń lub siedziba wnoszącego skargę lub wniosek.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można prawidłowo ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia skargi lub wniosku. Nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

III. Termin i sposób załatwienia sprawy:
Skargi i wnioski są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia ich wniesienia.

IV. Tryb odwoławczy:
Skargi i wnioski są rozpatrywane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu.
Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może jednokrotnie ponowić skargę.
Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

V. Nadzór:
Nadzór i kontrolę nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków sprawuje Dyrektor Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu.

Zasady wynajmu Sali Koncertowej, w szczególności regulamin i cennik znajdują się załączonym pliku poniżej.

Cennik i regulamin wynajmu Sali Koncertowej

Zasady wynajmu Sali Konferencyjnej, w szczególności regulamin i cennik znajdują się załączonym pliku poniżej.

Cennik i regulamin wynajmu Sali Konferencyjnej

Regulamin sprzedaży i rezerwacji biletów i abonamentów obowiązujący w Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu oraz zasady organizacji widowni na sali koncertowej

ROCZNE PLANY POSTĘPOWAŃ

Roczny plan postępowań w załączonym poniżej pliku.

Pobierz plik PLAN POSTĘPOWAŃ 2023 w formacie PDF.

ZAMÓWIENIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ – POSTĘPOWANIA W TOKU
Aktualnie instytucja nie prowadzi postępowań zamówień publicznych z zakresu działalności artystycznej.

ZAMÓWIENIA NA USŁUGI – POSTĘPOWANIA W TOKU
Aktualnie instytucja nie prowadzi postępowań zamówień publicznych z zakresu usług.

ZAMÓWIENIA NA DOSTAWY – POSTĘPOWANIA W TOKU
Aktualnie instytucja nie prowadzi postępowań zamówień publicznych z zakresu dostaw.

ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE – POSTĘPOWANIA W TOKU
Aktualnie instytucja nie prowadzi postępowań zamówień publicznych z zakresu robót budowlanych.

ARCHIWUM POSTĘPOWAŃ